Obchodní podmínky SIWATEC E-SHOP

Všeobecné obchodní podmínky pro e-shop ve smyslu § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

společnosti SIWATEC, a.s., se sídlem Dalimilova 285/54, 783 35 Olomouc, IČO: 47674601, společnost je registrovaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 669

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 
 2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti SIWATEC, a.s.  (dále jen „prodávající“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese eshop.siwatec.cz
 3. Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vzniklá na základě kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu provozovaného prodávajícím, jakož i veškerá vzájemná práva a povinnosti s uzavřením takové kupní smlouvy související.
 4. Prodávajícím (dodavatelem) je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Identifikační a kontaktní údaje prodávajícího jsou: 

SIWATEC, a.s.
Sídlo: Dalimilova 285/54, 783 35 Olomouc,

IČO: 47674601
DIČ: CZ47674601

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 669

Telefon:+420 585 224 168
e-mail: cerpadla@siwatec.cz

 1. Zákazníkem našeho internetového obchodu je „kupující". Vzhledem k platné právní úpravě se pro účely těchto VOP rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není, je tedy tzv. jinou osobou.
 2. Kupujícím - spotřebitelem se v souladu s ustanovením § 419 občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá s prodávajícím jako podnikatelem smlouvu nebo s ním jedná (dále také jen „spotřebitel“).
 3. Kupujícím – jinou osobou je pro účely těchto VOP každý, kdo není dle předchozího bodu spotřebitelem (dále také jen „jiná osoba“). V případech, kdy kupující není spotřebitelem, neplatí pro smluvní vztahy ustanovení čl. V. těchto VOP. Ostatní odchylky jsou uvedeny přímo v textu těchto VOP.
 4. Předmětem kupní smlouvy je zboží uvedené v závazném potvrzení objednávky prodávajícím.
 5. UŽIVATELSKÝ ÚČET
 6. Na základě registrace kupujícího provedené na výše uvedené webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 7. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. V případě porušení této své povinnosti nese kupující odpovědnost za škodu tím vzniklou.
 8. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
 9. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. V případě porušení povinnosti mlčenlivosti nese prodávající škodu tím vzniklou. 
 10. Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet kupujícího, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně VOP).
 11. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně aktuálně platné daně z přidané hodnoty (DPH). Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Kupní smlouva je uzavřena až okamžikem potvrzením objednávky prodávajícím kupujícímu zaslaným na uloženou e-mailovou adresu kupujícího.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.Informace o vícenákladech na dopravu bývá také součástí popisu zboží.
 3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 1. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně, avšak v pracovní dny mimo neděle a státní svátky nejpozději do 24 hodin po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 2. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 3. Každou objednávku je kupující oprávněn do 24 hodin zrušit e-mailem zaslaným prodávajícímu, a to i bez udání důvodu. Toto zrušení musí obsahovat údaje specifikující objednávku – její číslo.
 4. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím (kupní smlouva) vzniká doručením přijaté objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zaslána kupujícímu elektronickou poštou, a to na uvedenou e-mailovou adresu kupujícího. Uzavřením kupní smlouvy kupující bezvýhradně potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejich obsah je mu znám, jsou pro něj srozumitelné a bezvýhradně s nimi souhlasí.
 5. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které v minulosti podstatným způsobem porušily kupní smlouvu s prodávajícím uzavřenou (včetně VOP).
 6. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku ve smyslu § 1820 a násl. občanského zákoníku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 7. KUPNÍ CENA, ZPŮSOB ÚHRADY KUPNÍ CENY
 8. Ceny nabízeného zboží uvedené v internetovém obchodě prodávajícího jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty ve výši platné a účinné ke dni zobrazení nabídky.
 9. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu také další náklady spojené s balením a dodáním zboží kupujícímu ve výši dohodnuté smluvními stranami v kupní smlouvě. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou kupní cena zboží uvedená v internetovém obchodě prodávajícího v den odeslání objednávky kupujícím, plus náklady související s dodáním zboží kupujícímu.
 10. Kupní cenu může kupující uhradit prodávajícímu některým z následujících způsobů:
 • platbou kartou online na účet prodávajícího
 • platbou bankovním převodem na účet prodávajícího
 • v hotovosti (tzv. na dobírku) v místě určeném kupujícím v objednávce při přepravě přepravní společností – v tomto případě platby je kupujícímu jako tzv. další náklady související s dodáním zboží účtováno tzv. doběrečné.  
 1. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná okamžikem převzetí zboží kupujícím. V případě platby kupní ceny bezhotovostním převodem na účet prodávajícího je kupní cena splatná do 7 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.
 2. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 3. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad (fakturu). Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad (fakturu) vystaví prodávající kupujícímu  a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 4. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. 
 5. V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má prodávající právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění má prodávající i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný výrobek nebo uvede na trh novou verzi výrobku, popřípadě výrazným způsobem změní cenu výrobku.
 6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
 7. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. d) občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, nebo které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím.
 8. Nejedná-li se o případ uvedený v bodě 1 tohoto článku či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží. Tato lhůta je zachována, je-li odstoupení od smlouvy odesláno kupujícím nejpozději poslední den této lhůty, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího: cerpadla@siwatec.cz Spotřebitel je rovněž v takovémto případě povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 9. V případě odstoupení od smlouvy dle bodu 2 tohoto článku VOP se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno kupujícím na adresu společnosti nepoškozené, neopotřebované, neznehodnocené, rozložené a je-li to možné, tak v původním obalu. Vrácení zboží provádí spotřebitel v tomto případě na vlastní náklady a odpovědnost. Prodávající je povinen převzít zboží pouze v případech uvedených v § 1835 občanského zákoníku.
 10. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží spotřebitelem dle článku V. bod 3 VOP je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda-li vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
 11. V případě odstoupení spotřebitele od smlouvy dle čl. V. bod 2 VOP vrátí prodávající zaplacené finanční částky spotřebiteli nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení, a to bezhotovostně na účet určený spotřebitelem. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit zaplacené finanční částky v hotovosti již při vracení zboží spotřebitelem. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 12. Spotřebitel bere na vědomí, že pokud zboží vrácené spotřebitelem bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči spotřebiteli nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé.
 13. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
 14. Prodávající je povinen dodat kupujícímu jím objednané zboží nejpozději do 21 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy (dále také jen „lhůta dodání zboží“). V případě, že zboží nebude na skladě, zavazuje se prodávající o této skutečnosti kupujícího neprodleně informovat a sdělit mu lhůtu, ve které je schopen zboží dodat. Nedodá-li prodávající kupujícímu zboží ve stanovené nebo takto sjednané lhůtě, je kupující oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.
 15. Způsob doručení zboží určuje prodávající, když zboží je pravidelně zasíláno prostřednictvím přepravní společnosti, formou dobírky, není-li v kupní smlouvě dohodnuto jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 16. Zboží může být v souladu s kupní smlouvou doručeno na místo určené kupujícím v objednávce, nebo bude pro kupujícího připraveno k osobnímu odběru v předem vybrané provozovně prodávajícího.

Doručení zboží na místo určené kupujícím

 1. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen zboží při dodání převzít. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění zboží ve výši 50,- Kč/1 ks zboží/den a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
 2. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně, nejpozději do 2 dnů od doručení zboží kupujícímu, oznámit přepravci a současně o této skutečnosti učinit zápis o poškození do dodacího listu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
 4. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými platnými obecně závaznými právními předpisy.
 2. V případě, že je kupující spotřebitelem, řídí se práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady zejména ustanovením občanského zákoníku na ochranu spotřebitele. V tomto případě poskytuje prodávající záruku na zboží v délce trvání 24 měsíců, přičemž záruka začíná běžet od převzetí zboží kupujícím.   
 3. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jakékoliv provozovny prodávajícího, a to buď písemným oznámením zaslaným na adresu provozovny prodávajícího, nebo e-mailem zaslaným na elektronickou adresu prodávajícího či osobně na provozovně prodávajícího. V oznámení o uplatnění práva z odpovědnosti za vady nebo ze záruky je kupující současně povinen vymezit uplatňovanou vadu a přiložit kopii dokladu o zakoupení zboží se záručním listem, byl-li vydán.
 4. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním k určenému účelu, na vady způsobené nesprávným použitím či skladováním výrobku. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána, pokud byl kupující srozuměn s důvodem tohoto snížení ceny.
 5. Rozměry zboží uvedené na stránkách internetového obchodu prodávajícího jsou uvedeny cca, povolená odchylka je +/-  5 %.
 6. Prodávající neodpovídá za vady zboží, které byly způsobeny dopravou zboží zajištěnou kupujícím nebo neodbornou manipulací nebo špatnou montáží zboží prováděnou kupujícím nebo jím pověřenou 3. osobou.
 7. Kupující bere na vědomí, že rozměry, hmotnost, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na internetových stránkách, v katalozích, prospektech prodávajícího a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců.

VIII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží až v okamžiku zaplacení celé kupní ceny zboží.
 2. K přechodu nebezpečí na kupujícího dochází okamžikem převzetí zboží kupujícím. V případě, kdy je zboží připraveno pro kupujícího k osobnímu odběru, přechází nebezpečí škody marným uplynutím lhůty určené a oznámené kupujícímu pro odběr zboží.
 3. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A COOKIES
 4. Podmínky ochrany osobních údajů a zabezpečení jsou popsány v jednotlivých sekcích: 
 5. Informace o zpracování cookies
 6. GDPR-Ochrana osobních údajů
 • DORUČOVÁNÍ
 1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
 2. Zpráva je doručena:
 • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též okamžikem odepření převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
 • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 2. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem s vyloučením Úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
 4. Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení kupní smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost jejích ostatních ustanovení. V případě, že kterékoli kupní ustanovení smlouvy by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), zavazují se smluvní strany k nahrazení takového neplatného nebo nevynutitelného ustanovení ustanovením novým, které bude nejblíže odpovídat účelu a smyslu původního ustanovení.
 5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 6. Smluvní strany si mohou písemně v kupní smlouvě dohodnout jejich vzájemná práva a povinnosti plynoucí z kupní smlouvy odlišně, než je stanoveno v těchto všeobecných obchodních podmínkách. V takovém případě mají přednost ujednání obsažená v kupní smlouvě před těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma smluvními stranami.
 7. Prodávající má právo jednostranně měnit a doplňovat znění těchto všeobecných obchodních podmínek, přičemž práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy všeobecnými obchodními podmínkami platnými a účinnými v okamžiku vzniku smluvního vztahu.
 8. V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu vzniklého z uzavřené kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. (e-mail: adr@coi.cz; web: adr.coi.cz). 
 9. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Dalimilova 285/54, 783 35 Olomouc , adresa elektronické pošty: cerpadla@siwatec.cz , telefon +420 585 224 168

V Olomouci dne 30.10.2020